Artikel 1.

Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MyBike Xls. (hierna: MyBike) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: https://MyBike.nl.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MyBike worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MyBike ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2

Aanbiedingen/ overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van MyBike zijn vrijblijvend en MyBike behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 MyBike streeft ernaar om bestellingen op de gewenste bezorgdatum af te leveren. MyBike is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door de transporteurs.

Artikel 3

Prijzen, informatie en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten.

3.2 MyBike is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie, kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 Prijzen, informatie en fotos zijn onder voorbehoudt.

3.4 Voor particulieren: Een bestelling wordt pas in behandeling genomen wanneer de betaling bij de bank is geregistreerd. Hierdoor kan uitstel van de afleverdatum optreden.

3.5 Voor bedrijven: Een bestelling wordt direct in behandeling genomen en de BTW-factuur wordt achteraf verzonden. Hierdoor treedt er geen uitstel van de afleverdatum op.

3.6 Bezoekers en/of klanten van MyBike kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

Artikel 4

Levering

4.1 Te vroege of te late levering geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de afleverdatum zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

4.2 De bezorging vindt onder andere plaats door TRANS MISSION, DHL en TPG POST, enz… Pakketservice, derhalve zijn de bezorgingsvoorwaarden van TRANS MISSION, DHL en TPG POST, enz… van toepassing.

4.3 bezorging vindt plaats binnen 2 werkdagen mits anders vermeld en of op voorraad en dat het volledige orderbedrag is voldaan.

Artikel 5

Reclames en aansprakelijkheid

5.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan MyBike te annuleren, onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product ongeopend, onbeschadigd en in de originele verpakking wordt geretourneerd, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. MyBike zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door u daarvoor betaalde bedrag minus de verpakkings- en (retour-)verzendkosten binnen 14 dagen retourneren.

5.2 Indien u een kado bestelling om welke reden dan ook wenst te annuleren dan is dit alleen mogelijk wanneer het kado nog niet door MyBike is verzonden. MyBike zal het door u daarvoor betaalde bedrag minus de administratie-kosten (zijnde 2% van het aankoopbedrag) binnen 4 weken retourneren.

5.3 Indien bij ontvangst het product een gebrek blijkt te vertonen zal het gebrek vervangen worden, indien het niet vervangen kan worden heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan MyBike te retourneren. MyBike zal dan zorg dragen voor vervanging.

5.4 MyBike behoudt het recht om de retourzending te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door schuld anders dan die van MyBike zijn beschadigd.

Artikel 6

Bestellingen/ communicatie

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en MyBike, dan wel tussen MyBike en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MyBike, is MyBike niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MyBike.

Artikel 7

Garantie

7.1 Op de door MyBike geleverde producten bestaat een garantie indien dit is aangegeven bij de omschrijving van het product op de MyBike website.

Artikel 8

Overmacht

8.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

8.3 MyBike is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 9

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Copyrights

 

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van MyBike gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan MyBike, Hoekeindseweg 109a, 2665KC Bleiswijk, kvk dossiernummer 27297961 kamer van koophandel Haaglanden. BTW nr: NL003120558B43